Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Her vil du som bruker kunne finne oppdatert informasjon om matutdeling

Alle som skal hente mat må sende SMS til 95751335 senest klokken 23:00 dagen før utdeling (Mandag og onsdag). SMS skal inneholde: Navn og antall personer i hustanden

Dersom dette ikke gjøres vil det ikke lenger være mulig å hente ut mat for aktuell dag, og du mister muligheten til matpose denne dagen. 

Henting foregår tirsdag og torsdag kl. 17:30 - vi stenger 18:30, det vil ikke lenger være mulig å få satt ut mat for henting senere pga fugler og dyr

Juni 2020

  • CORONA: Vi viser til anbefalinger fra folkehelseinstituttet (www.fhi.no) og dersom du er syk skal du ikke møte for å hente mat. Ta kontakt ved evt spm. Det er ikke tilatt med brukere i lokalet og derfor skal du vente ute, og husk minimum 1 meter til andre i kø.
  • Fra September 2020  kommer vi til å starte samtaler med brukere. Dette for å kartlegge videre behov for mathjelp. Dersom krisen ikke er over, og du vil trenge videre hjelp til mat, vil vi be deg om å bli med på dugnad for å hjelpe med oppgaver for mat og klesutdeling. Ettersom dette er en frivillig organisasjon trenger vi alltid hender som kan bidra på ulike måter. Du må hjelpe til 2 timer for å få mat påfølgende uke.  Dersom du heller ønsker samtaler med Ankersplassen og mer omfattende hjelp, tar du selv kontakt med dem på tel. 46526194 eller epost: post@ankerplassen-g.no 
  • Dersom du ikke er åpen for møte/telefonsamtale eller kartlegging og bidrag, vil mathjelp opphøre. Dette fordi vi pr i dag har snart 300 brukere hver uke og tildelt tid er max 3 mnd. Vi gjør unntak for forlengelse i de tilfeller hvor man er villig til å bidra videre. Husk at de første 3 månedene stiller vi hverken krav eller spørsmål.
  • Nina Bratli vil ha ansvaret for å fordele oppgaver fra 1.august og det vil også være hun som tar imot alle ønsker som sendes inn på telefon. Oversikt over oppgaver du kan hjelpe oss med finner du på en egen liste. 
  • Gustav og Ragnhild vil jobbe på www.klesutdeling.no tirsdag og onsdag ( på dagtid) , og vil ha ansvar for 4 store prosjekter knyttet til sykkelreperasjon, salg av brukte gjenstander, salg av klær over internett og bli ny studio. Ønsker du å hjelpe til her må du snakke med Gustav og Ragnhild og du må da møte opp på dagtid til fast tid hver uke.
  • Vi vet noen har sykdom og vanskeligheter og dårlig tid i perioder. Derfor er det mulig å hjelpe til mer i en uke hvor du er i form. Hvis du hjelper til i 4 timer så har du da dekket opp for de neste 2 ukene. Du må alltid hjelpe til FØR du kan få mat.

Engelsk

From September we will start conversations with users. This is to identify further needs for food aid. If your crisis is not over and you will need further food assistance, we will ask you to help with food and clothing assignments. Since this is a voluntary organization, we always need hands that can contribute in different ways. If you would rather have conversations with Ankerplassen  and more comprehensive help, you can contact them on tel. 46526194 or email: post@ankerplassen-g.no 

If you do noe want a meeting / telephone call or survey and contribution, food assistance will cease. This is because as of today we have almost 300 users each week and the time allotted is max 3 months. We make exceptions for extension in cases where you are willing to contribute further. Remember that for the first 3 months we ask no questions or questions.

Tjekkisk / slovensk:

Od septembra začneme rozhovory s používateľmi. Cieľom je zistiť ďalšie potreby potravinovej pomoci. Ak kríza neskončí a budete potrebovať ďalšiu potravinovú pomoc, požiadame vás, aby ste sa k nám čoskoro pripojili, aby ste pomohli s pridelením jedla a oblečenia. Keďže ide o dobrovoľnú organizáciu, vždy potrebujeme ruky, ktoré môžu prispieť rôznymi spôsobmi. Ak by ste radšej viedli rozhovory s Ankerplassen a komplexnejšiu pomoc, môžete ich kontaktovať na tel. 46526194 alebo e-mailom: post@ankerplassen-g.no Ak nie ste otvorení stretnutiu / telefónnemu hovoru alebo prieskumu a prispievaniu, potravinová pomoc prestane. Je to tak preto, že k dnešnému dňu máme takmer 300 používateľov každý týždeň a pridelený čas je maximálne 3 mesiace. Výnimky z rozšírenia robíme v prípadoch, keď ste ochotní ďalej prispievať. Pamätajte, že počas prvých 3 mesiacov nepýtame žiadne otázky.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2020 Matutdeling

Logg inn